SĄD OKRĘGOWY W KONINIE

...Szkolenie przeprowadzone przez Pana Andrzeja Jakubowskiego zostało bardzo wysoko ocenione przez wszystkich uczestników. Podkreślili oni przydatność nabywanych umiejętności, kompetencje prowadzącego oraz skuteczność szkolenia…
...Szczególną uwagę zwrócono na miłą atmosferę podczas szkolenia oraz na fakt, iż nauka przebiegała w komfortowych i bezstresowych warunkach. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, którzy zgodnie oświadczyli, iż zajęcia charakteryzowały się pełnym profesjonalizmem...
Andrzeja Jakubowskiego znalazło odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach uczestników, którzy wszyscy zgodnie rekomendują osobę trenera, gdyż usługa świadczona była na wysokim poziomie...
...Doceniono bogatą wiedzę fachową, zwrócono uwagę na bardzo dobre i wszechstronne przygotowanie Prelegenta do tego typu szkoleń. Na szczególne podkreślenie zasługuje także odpowiedni klimat spotkania, podejście prowadzącego do samych uczestników, jego uprzejmość i wyrozumiałość oraz komunikatywność z grupą...

SĄD OKRĘGOWY W OSTROŁĘCE

...Zajęcia były prowadzone dynamicznie, kompetentnie, o dużym stopniu wiedzy merytorycznej. Prowadzący Pan Andrzej Jakubowski umiejętnie i na bieżąco dostosowywał zakres ćwiczeń do potrzeb i umiejętności uczestników, wykazując się przy tym umiejętnościami pedagogicznymi i dużą znajomością praktyczną…
...Wszyscy uczestnicy szkolenia ocenili poziom zajęć jako bardzo wysoki...

SĄD REJONOWY W ŻYWCU

...Prowadzący zajęcia Pan Andrzej Jakubowski wykazał się dużymi zdolnościami interpersonalnymi i fachowością. Umiejętnie dbał o właściwe tempo przeprowadzanych ćwiczeń i dawkowania wiedzy uczestnikom szkolenia...
...Na szczególną uwagę zasługują starania Prowadzącego o wypracowanie u poszczególnych członków pożądanego poziomu identyfikacji z grupą i zaangażowania w przebieg szkolenia. Zajęcia prowadzone były w sposób odformalizowany, ale zarazem dynamiczny, i przy dużym zdyscyplinowaniu uczestników. Ci ocenili bardzo wysoko poziom szkolenia, co znalazło odzwierciedlenie w stosownych ankietach...

SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU

...Szkolenia były prowadzone kompetentnie, a uczestnicy szkolenia ocenili poziom zajęć jako bardzo wysoki i z dużym zadowoleniem wypowiadali się o nich…
...Prowadzący zajęcia Pan Andrzej Jakubowski we właściwy sposób przekazywał wiedzę uczestnikom szkolenia dostosowując zakres ćwiczeń do ich potrzeb i umiejętności...

AZIMUTUS S.A.

...W imieniu „AZIMUTUS” S.A. chciałbym złożyć podziękowania Trenerowi Andrzejowi Jakubowskiemu za znaczny wkład i zaangażowanie podczas prowadzonego szkolenia. Jego bogata wiedza o charakterze merytorycznym, a także wysokie umiejętności interpersonalne uczyniły to szkolenie z jednej strony przyjemnym, a z drugiej bardzo pożytecznym i efektywnym...

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE

...Trener, Pan Andrzej Jakubowski wykazał się dużym zaangażowaniem oraz prezentował wysokie umiejętności interpersonalne i pedagogiczne. Wiedza merytoryczna Trenera oraz indywidualne podejście do uczestników szkolenia w znaczny sposób wpłynęły pozytywnie na efektywność prowadzonych warsztatów...

WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

...Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny, zgodny z przedstawionym harmonogramem zajęć oraz zawartą umową. Spotkania odbywały się w dogodnych dla uczestników projektu terminach. Osoby szkolone wyrażały zadowolenie z merytorycznego poziomu kursu asystencko-sekretarskiego...
...Pani dr Halina Fuchsel podczas trwania całego szkolenia dała się poznać jako osoba zaangażowana, odpowiedzialna, dbająca o prawidłowy przebieg wyżej wymienionego przedsięwzięcia...

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE SEKRETAREK I ASYSTENTEK

...Zajęcia na szkoleniu były prowadzone w sposób ciekawy i urozmaicony, a przygotowane materiały warsztatowe umożliwiały ćwiczenia praktyczne w zakresie powyższych tematów. Nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń zarówno w odniesieniu do przygotowanych materiałów, jak i do sposobu prowadzenia zajęć...
...Należy także podkreślić wysoką kulturę osobistą Pani Haliny Fuchsel, jej znajomość realiów pracy administracyjno-biurowej w Polsce i Europie, a także umiejętność utrzymania doskonałej atmosfery podczas szkolenia...